S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako"VOP")  upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.zapletance.sk (ďalej len ako „Zapletance.sk"). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predajcu (ďalej len ako„Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len ako „Zmluvné strany").
 2. Predmetom Kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predajcu www.zapletance.sk.
 3. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.zapletance.sk je:

 

Ing. Veronika Macková, Blatnica 518, 038 15 Blatnica, okres Martin, Slovenská republika

IČO: 54350255

DIČ: 1083614444

neplatca DPH

 

 

Predajca je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, č.živnostenského registra 550-32685.

 

Kontaktné údaje:

Veronika Macková

E-mail: zapletance@zapletance.sk, mojezapletance@gmail.com 

 

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK76 0200 0000 0023 4384 2559

 

 

(ďalej len ako „Predávajúci")

 

 

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodného vzťahu s predajcom Ing. Veronika Macková, a to odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom elektronického obchodu Zapletance.sk (ďalej len ako „Kupujúci")
 2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom stránky Zapletance.sk.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke Zapletance.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky stránky Zapletance.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.
 7. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke Zapletance.sk.


II.
Objednávka

 

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára na stránke Zapletance.sk.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Predávajúci potvrdí objednávku do 3 dní od jej odoslania Kupujúcim. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu zapletance@zapletance.sk alebo vamhadmade@gmail.com.
 5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 

a)    Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b)    Názov objednávaného tovaru alebo tiež jeho kód;

c)    Množstvo objednávaného tovaru;

 1. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

III.
Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  2.1    V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  2.2    Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 30-tich kalendárnych dní.

IV.
Dodacie podmienky

 1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, vo všeobecnosti je však termín dodania alebo odberu tovaru od 3 do 21 dní od dátumu potvrdenia objednávky v prípade dobierky, alebo od prijatia platby na účet Predávajúceho v prípade zvolenej platby predom zo strany Kupujúceho. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
 2. Pre vybrané produkty, Predávajúci špecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného produktu.
 3. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky na stránke Zapletance.sk alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)    kuriér Slovenskej pošty/prepravnej spoločnosti DPD pri platbe vopred bankovým prevodom

b)    kuriér Slovenskej pošty/prepravnej spoločnosti DPD pri platbe formou dobierky (výnimočne)

 

 1. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší/iný variant dopravy.
 2. Tovar dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby je zasielaný na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 5. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve kupujúceho.  V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania 
  tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho bezodkladne o tom informovať a dohodnúť si novú náhradnú lehotu alebo dodanie obdobného resp. iného tovaru, v opačnom prípade sa predávajúci  zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, alebo prípadnú zálohu za tovar, dohodnutú v kúpnej zmluve.

V.
Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom Zapletance.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na Zapletance.sk i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Pri zmene ceny objednaného tovaru predávajúci bezodkladne informujte o tejto skutočnosti kupujúceho e-mailom. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a balné a prípadne cenu dobierky.
 4. V prípade, ak sa na Zapletance.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 5. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 6. V prípade uplatňovania zľavy na základe zľavového kupónu, je potrebné zadať číslo tohoto kupónu v príslušnej kolónke pred dokončením objednávky.

VI.
Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • Platba pri dodávke na dobierku (výnimočne): Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke + 1 EUR
 • Platba vopred na bankový účet predávajúceho: Tovar bude expedovaný po obdržaní platby prevodom na náš účet vo VÚB banke, a.s..

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK76 0200 0000 0023 4384 2559

Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

Pri objednávkach nad 200,-€ a pri vybraných produktoch, ktoré sú na zákazku (napr. tapety), sa vyžaduje platba vopred bankovým prevodom, resp. uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny objednávky!

 • Platba vopred prostredníctvom Paypal účtu (+5% prirážka): Tovar bude expedovaný po obdržaní platby prevodom na náš účet.
 • Platba kartou vopred prostredníctvom platobnej brány, spoločnosti ComGate Payments (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana):

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

VII.
Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu (osobne v sídle spoločnosti alebo prevzatia zásielky na pošte). Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, podľa priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
 2. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.
 5. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.
 6. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

VIII.
Reklamačný poriadok

 

 1. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na Zapletance.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na Zapletance.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení .
 3. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.


IX.

Kontrola tovaru pri prevzatí

 1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s doručovateľom alebo kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
 4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na Zapletance.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.


X.
UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 1. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do7 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.
 2. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 3. Kupujúci je povinný doklad o kúpe doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 4. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho a to do 30 dní odo dňa prevzatia dokladov s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1., 2. tohto článku.
 5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

-          stratou dokladu o zaplatení

-          neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

-          uplynutím záručnej doby tovaru,

-          mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktu

-          poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,

-          používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému
prostrediu,

-          neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

-          poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

-          poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

-          poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

-          neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným
zásahom vyššej moci,

-          zásahom osoby, neoprávnenej na manipuláciu s tovarom.

 1. Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (mailom alebo na adresu predávajúceho) Reklamovaný tovar zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).
 2. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim upozornený v dobe uzatvárania zmluvy, alebo o ktorých musel vedieť,  s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená.
 3. V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný v pôvodnom obale. Predajca nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ak nebude vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom. Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva a manuálov, kópiu nákupného dokladu, platný záručný list, sprievodný list (obsahujúci podrobné označenie závady), prípadne aj ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo).
 4. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špeditérskou spoločnosťou, poštou a pod.) na vlastné náklady!!!
 5. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru, uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto urobí písomný zápis, alebo odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo reklamovaný tovar prijme na odborné posúdenie v autorizovanom servise, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buďto uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.
 6. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu, ak nebude dohodnuté inak.
 7. Reklamácia, vrátane odstránenia závady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
 8. O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za závady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie – reklamačný protokol.
 9. O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie predávajúceho kupujúci vopred dohodnutým postupom (prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne).
 10. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 11. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 

XI.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

XII.
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu sídla Predávajúceho.
 3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady .
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

XIII.
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom Zapletance.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.


Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke Zapletance.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 1. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo Zapletance.sk.
 2. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na Zapletance.sk.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie týchto  VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Zapletance.sk.
 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 6. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.
 7. Tieto VOP sú platné od 01.07.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZjA3N2IwOD